UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA ("Narodne novine", broj: 137/14)

Zakonom o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14),
odredbom članka 69. određeno je da se:

Unapređenje stanja i gospodarenja šumama šumoposjednika, udruživanje šumoposjednika i okrupnjavanje šumskih posjeda poticat će se subvencijama i potporama kapitalnim ulaganjima šumoposjednika iz Proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora sukladno posebnim propisima.

Radi ostvarivanja prava na subvencije i potpore, Ministarstvo nadležno za šumarstvo je osnovalo i vodi UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA.


ŠTO JE UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA

Upisnik je sustav dokumentacije, podataka i informacija o šumoposjednicima i njihovim šumskim posjedima. Upisnik se sastoji od baze podataka smještene u Ministarstvo poljoprivrede.

Korisnici Upisnika su:
- Ministarstvo poljoprivrede,
- Savjetodavna služba,
- ostala tijela javne vlasti,
- pravne i fizičke osobe i
- javnost u skladu s dozvoljenom ili dogovorenom razinom pristupa.


ŠTO SE VODI U UPISNIKU

Upisnik sadržava podatke o:
- šumoposjedniku,
- prebivalištu ili sjedištu šumoposjednika,
- članovima obiteljskog šumoposjedničkog gospodarstva,
- šumskom posjedu,
- žiro-računu šumoposjednika,
- ostvarenim sredstvima i,
- datumu upisa i ispisa šumoposjednika i članova OŠG.


KAKO SE UPISATI

Šumoposjednik podnosi Ministarstvu zahtjev za upis koji čini ispunjeni i potpisani obrazac Zahtjeva za upis u Upisnik i prijava promjena te potrebnu dokumentaciju.
Kod podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik, zahtjeva za prijavu i promjena u Upisniku i zahtjeva za ispis iz Upisnika plaća se upravna pristojba sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama.
Zahtjev za upis, upute za njegovo ispunjavanje i popis potrebne dokumentacije navedeni su u prilogu (listovi 1.,2.,3.,4. i 5.).
Zahtjev: Obrasci zahtjeva za Upisnik šumoposjednika
Obavezna dokumentacija: Popis obvezatne dokumentacije
Kod podnošenja zahtjeva za upis plaća se upravna pristojba u iznosu od 70,00 Kn.
Upis u Upisnik i prijava promjena obavljaju se u Ministarstvo poljoprivrede
Adresa: Ministarstvo poljoprivrede
Planinska 2 A
10000 Zagreb


ŠTO MINISTARSTVO IZDAJE ŠUMOPOSJEDNIKU

Šumoposjednicima se izdaje rješenje o upisu u Upisnik šumoposjednika i Iskaznica šumoposjednika. Iskaznica je dokaz o upisu u Upisnik šumoposjednika.


ZAŠTO SE UPISATI

Radi ostvarivanja prava na subvencije i potpore iz Proračuna Republike Hrvatske i fondova Europske unije.
- Mogućnost korištenja potpora,
- Smanjeno administriranje i troškovi,
- Participiranja šumoposjednika u sredstvima OKFŠ-a,
- Legalitet na tržištu,
- Pružanje usluga u turizmu


UPOZORENJE

Sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59101., 109/01., 147/02., 117/03., 30104., 177/04., 92/05., 43/07., 79/07., 35/08., 40/10., 121/10., 130/10. -pročišćeni tekst i 61/11.) (dalje: ZOMO) članku 12. stavku 1. obvezno osigurane osobe su one koje obavljaju šumarsku djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u Upisnik šumoposjednika u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog šumoposjedničkog gospodarstva. Ova odredba je stupila na snagu 1. studenog 2010. godine.

U smislu istog zakona smatra se da nositelj ili član šumoposjedničkog gospodarstva ne obavlja šumarsku djelatnost kao jedino i glavno zanimanje ako je obvezno osiguran po drugoj osnovi, ako je korisnik mirovine ili je na redovitom školovanju.

Također, sukladno članku 10. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08. i 121/10) članak 17. stavak 1. točka 6. Zavod za zapošljavanje prestaje voditi osobu kao nezaposlenu ako ta osoba postane šumarski osiguranik po propisima' o mirovinskom osiguranju, a ako je korisnik prava na novčanu naknadu temeljem članka 48. stavka 1. prestaje joj pravo na ovu naknadu.

Nastavno, osobe koje budu obvezno osigurane upisom u Upisnik šumoposjednika prestaju se smatrati nezaposlenom osobom, odnosno gube prava koja ostvaruju putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nadalje, ako je osoba upisana u Upisnik šumoposjednika kao nositelj ili član obiteljskog šumoposjedničkog gospodarstva prije 01. studenog 2010., tada se takvoj osobi može priznati svojstvo osiguranika na temelju članka 12. stavka 1. ZOMO-a samo na njezin osobni zahtjev, najranije od 01. studenog 2010, na osnovu rješenja Ministarstva poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede po službenoj dužnosti dostavlja rješenje o upisu u Upisnik područnim službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta nositelja/člana i to navode u dostavnoj naredbi rješenja.

Dana OI. srpnja 2013. godine stupio je na snagu Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon).

U članku 7. stavku 1. točki 8. Zakona propisano je:
"Na obvezno zdravstveno osiguranje prema ovom zakonu obvezno se osiguravaju i stječu status osiguranika osobe koje obavljaju šumarsku djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisani su u Upisnik šumoposjednika u svojstvu nositelja ili člana, ako nisu zdravstveno osigurani po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu ili se nalaze na redovitom školovanju."


ZAKON O TRGOVINI (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 141/11, 68/13 i 30/14)

LEGALITET NA TRŽIŠTU

Zakonom o trgovini, glava II. OBAVLJANJE TRGOVINE propisano je da pravne ili fizičke osobe upisane u Upisnik šumoposjednika šumske proizvode mogu prodavati:
- na štandovima i klupama na tržnicama na malo,
- na štandovima i klupama izvan tržnica,
- pokretnom prodajom,
- prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe i sl.),
- dražbama
- na veliko


ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU (NN 68/07, 88/10 i 30/14)

u čl. 49. turističke usluge radi odmora i rekreacije turista mogu se pružati i u šumama šumoposjednika upisanih u Upisnik šumoposjednika za najviše do 50 turista istodobno.
Na primjer:
- paintball-borilišta,
- površine za adrenalinski park,
- ograđene ili neograđene površine za jahanje konja u turističke svrhe,
- površine za razne turističke manifestacije i sl..